Answersheet for
CSIR NET June 2017

Career at MC Square Education


Upload your resume (Allowed files .doc, .docx)

Success StoriesDRISHYA NAIR
MBBS
SEJAL SARASWAT
BDS
lina jadhav
CSIR-NET-LS
JYOTI PAWAR
CSIR NET JRF
preeti singh
GATE
SARIKA
GATE
abhay uthale
GATE
SHUBHAM MISHRA
BVP -CET
sakalya chavan
GATE
SHRUSHTI PURIKAR
NEET 2017
ABHISHEK
GATE
SUVARNA PANDEY
NEET UG
BHAVANA DESHNUKH
CSIR NET JRF
JAYDEEP PATIL
NEET UG
PRIYANKA BHUKIYA
CSIR NET JRF
ROSHNI TANWAR
NEET UG
PRADNYA RAUT
MBBS
PRACHI DESAI
NEET UG
SURAJ BARNE
NEET UG
SWAJIT KUMAR
NEET UG